Livet är som att cykla,                                         för att hålla balansen                                   måste man fortsätta framåt.

Coachning

Jag erbjuder KBT & ACT Coachning, Familjerelations Coachning och Grupp Coachning.

Individuell coachning pågår 1 timme per tillfälle och sker antigen på min mottagning, per telefon eller videosamtal.

Familje coachning sker hemma hos familjen och varje tillfälle är 90 minuter.

Grupp coachning sker på er "hemmaplan" vare sig det är en arbetsplats, en idrottshall eller någon annan plats. Upplägget planerar vi tillsammans och pris ges efter antal deltagare och antal timmar.

Vad är KBT & ACT Coachning

KBT betyder Kognitiv Beteende terapeutisk Coachning och är en Coachning form som strukturerat och målinriktat tittar på det som är problemet här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna som man gör i psykodynamisk terapi.

Tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar alla varandra och kan förklara mycket av det dåliga måendet vi har. Men på samma sätt så kan vi påverka dem så att vi mår bra också.

Vid kognitiv Coachning, fokuserar vi på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Karakteristiskt för kognitiv terapeutisk Coachning, är också att vi är mer intresserade av problemlösning än av orsaker, och att vi intresserar oss för hur vårt beteende påverkas av våra tankar (kognitioner). Detta utesluter dock inte att man försöker få en förståelse för vilket bagage som kan påverka oss i nuet.

ACC Acceptance and commitment Coachning. Målet för ACC Coachning är att öka livskvaliteten snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser. Inom ACC Coachning definieras lidande som negativa tankar och känslor inför, under och efter dessa upplevelser. Förnekande definieras som besatthet av dessa upplevelser, vilket ökar lidandet och minskar möjligheten till framtida tillfredsställelse och lycka.

"Acceptans" i denna Coachning syftar på en ovillkorlig acceptans av alla ens upplevelser, särskilt smärtsamma sådana. Den kognitiva delen består av ett antal tekniker för att hantera det psykologiska lidandet, speciellt när det känns outhärdligt, ohanterligt och oändligt. Till skillnad från klassisk KBT Coachning där man som patient ska granska rimligheten i ens egna tankar och därmed avfärda de som är orimliga,

ACC Coachning går istället ut på att ändra sitt förhållningssätt till sina tankar. En viktig del av ACC Coachning är defusion som är en serie tekniker för att minska oönskade effekter av tankar, som t.ex. att man identifierar sig med dem. En av dessa tekniker går ut på att upprepa ett betydelsefullt ord (som "värdelös") tills det framstår som ett godtyckligt ljud snarare än en sanning som har makt över ens beteende. En annan numera spridd ACC Coachning teknik är mindfulness, som går ut på att uppleva det som händer, ögonblick för ögonblick, i just den situation man befinner sig, snarare än att fundera på sådant som varken är närvarande eller sker i själva situationen.

Grupp coachning  

Gruppcoachning kan med fördel användas då gruppen behöver arbeta fram gemensamma lösningar, mål och förhållningssätt som håller i längden. Fokus ligger på hur man inom gruppen kommunicerar, agerar, förhåller sig till "omvärlden" och ger varandra feedback. Det är gruppens mål och behov om styr coachningsprocessen.

Gruppcoachning hjälper gruppen att:
• Hitta kommunikationsnycklar
• Tydliggöra gemensamma mål
• Förbättra arbetsklimatet/gruppklimatet
• Förbättra samarbetet
• Öka förståelsen för varandras olikheter
• Öka gruppdynamiken
• Lösa uppgifter
• Utveckla verksamheten
• Hitta nyckeln till konstruktiva möten
• Skapa arbetsglädje
• Skapa och bibehålla en bra kontakt med varandra
• Ändra ett oönskat beteende, på ett positivt sätt
• Kan kommunicera tydligare och effektivare
• Sätta upp preciserade mål och nå sina mål
• Tar vara på varandras resurser
• Utvecklar en individ, organisation eller ett lag från nuvarande tillstånd till ett önskat tillstånd       genom att skapa en helhet kommer gruppen nå längre
• Klargöra vilka teamet består av: styrkor, svagheter, kunskaper, färdigheter.
• Vädra och lösa eventuella konflikter.
• Klargöra uppgiften/kraven.
• Identifiera problem, bristande kompetens, saknade resurser.
• Göra handlingsplaner, verkställa och dra slutsatser.
• Förbättra kommunikationen.
• Få djupare kunskap om varandra.
• Nå bättre resultat.

Familjerelations coachning 

Inom familjen kan coachning hjälpa vid relationssvårigheter och kan föra en familjerelation till helt nya och sunda dimensioner. Att skaffa sig perspektiv och prata med någon i god tid kan ofta vara en insats som gör att man styr om relationerna mot en positiv framtid.

Familjecoachning är baserat på tron att familjen är ett unikt socialt system med egen struktur och mönster för kommunikation. Dessa mönster bestäms av många faktorer, däribland föräldrarnas åsikter och värderingar, personligheter av alla familjemedlemmar, och påverkan av den utvidgade familjen (bonusföräldrar, bonussyskon, mor-och farföräldrar). Som ett resultat av dessa variabler, utvecklar varje familj sin egen unika personlighet, som är kraftfull och påverkar alla dess medlemmar.

Familjecoachning fokuserar på relationer inom familjen och sker med alla familjemedlemmar närvarande. I Familjecoachning ses familjen som ett helt system, snarare än bara som summan av dess enskilda medlemmar. Familjecoachning används för att närma sig en mängd olika mål. Snarare än att se problem som ägs och orsakas av en viss familjemedlem (kallas även en "identifierad patient"), hjälper Familjecoachning att fastställa hur den relationen och individuella problem orsakas och upprätthålls av familjens dynamik.

Till exempel, om ett barn har akademiska eller sociala problem, kommer fokus ligga på att identifiera familjemönster som har bidragit till att barnet agerar ut, snarare än på att arbeta med barnet ensam.
Familjecoachning är en speciell form som fokuserar på förändringar inom en familj, och som vet att alla familjeförhållanden har en inverkan på tankar, känslor, beteende och inställning hos varje familjemedlem. Istället för ett möte med en individ, bör alla eller de flesta familjemedlemmar vara inblandade i processen. I ombildade familjer kan detta omfatta bonusföräldrar, syskon och halvsyskon. När barn i ombildade familjer har anpassningsproblem, kan det vara till hjälp för alla föräldrar och bonusföräldrar att arbeta tillsammans med en Familjecoach. 

Familjecoachning är också användbart för att hantera problem med relationer inom familjen och kan bidra till att minska symtom som ätstörningar eller olika drogproblem.

Man berör ämnen som:

Hur känslor och tankar påverkar beteendet.
Hur kan man skapa en annan verklighet.
Hur kan man utnyttja framgångar.
Hur man kan identifiera nycklarna för att frigöra potentialen för familjen.
Hur man kan lyssna bortom känslorna.
Kan föräldrarna "återskapa" kontakten med sin tonåring.
Hur man skapar en hållbar strategi för framtiden.
Lära sig att se varandras behov.